Algemene Voorwaarden

Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Healer en de Opdrachtgever.

Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. De Healer zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de Healer worden medegedeeld.
3. De Healer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. De Healer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de Opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.4 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten
1. De Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 21 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de Healer, bij gebreke waarvan het recht van Opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
2. De Healer verplicht zich binnen 2 weken met een voorstel tot oplossing te komen.

Art. 6. Betaling
Betaling dient direct na de behandeling contact aan de healer te geschieden. Indien gewenst is een factuur verkrijgbaar.

Art. 7. Verhindering
Wanneer de Opdrachtgever verhinderd is dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, zodat de Healer in de gelegenheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig afbelt worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever kan verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven.

Art. 8. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Healer is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De Healer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De Healer geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Healer. De Healer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De Healer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de Healer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. De aansprakelijkheid van de Healer voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Healer aansprakelijk wil stellen.

Haarlem, 12 augustus 2019